Condicions d'accés i ús de la pàgina web d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA

- Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA, amb domicili Urb. Els Plans, Casa Rillé, AD400, informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1.-L'accés i l'ús de la Pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2.- Propietat Intel·lectual i Industrial. - Tots els continguts de les pàgines web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. - L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA i / o la seva informació o serveis oferts. - L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic ia fer un ús correcte i lícit els serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol • licitats o autoritzats.

4.- Renúncies i Limitacions de responsabilitat - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA ni dels continguts proporcionats per tercers. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. - L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, no sent Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.- General - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA. - Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA a títol gratuït. - El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això s'han d'adreçar al Departament d'Assessoria Jurídica d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA, situat a Urb. Els Plans, Casa Rillé, AD400, que indicarà en cada cas els punts a seguir. - Totes les qüestions relatives a la pàgina web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA es regeixen per la legislació espanyola.

Política de Privacitat - Quan una persona es registra a la web de Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA, les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com tasques d'informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d'empreses amb les finalitats anteriorment indicades. - L'usuari presta el seu consentiment perquè Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li, des del navegador i / o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat d'Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA informa a l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça Urb. Els Plans, Casa Rillé, AD400. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

- En tot cas, i en compliment del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment exprés perquè Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils. - Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, enviant un correu electrònic a booking@hotelerum.com. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el establert per la normativa vigent en cada moment. - Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s'ha d'atenir, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraces o no.

Cookies

Així mateix, Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA informa als Usuaris de la possible col·locació de "cookies" al llarg de la navegació a l'ordinador dels Usuaris, de manera que en navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre d'altres, l'adreça IP de l'ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació. L'ús de cookies només respon a motius de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas emmagatzemen dades de caràcter personal. Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, haurien d'eliminar aquesta possibilitat a les opcions d'Usuari del seu propi navegador. No obstant l'anterior Hotel SUITEDREAMS ANDORRA- BAIXA no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la galeta pugui generar durant la navegació per les seves pàgines web.