AVÍS LEGAL

1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web
Heu accedit al lloc web titularitat de SUITEDREAMS, domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), C/ Isabel Sany 6, 1r 5a i amb número de registre tributari F-161211-U. Podeu contactar amb SUITEDREAMS mitjançant el número de telèfon +376 368744 o a l’adreça de correu electrònic administracio@suitedreamsandorra.com

La finalitat d’aquest lloc web és informar-vos sobre les àries de negoci, dels serveis i els productes que ofereix SUITEDREAMS.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris i usuàries dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de galetes, que també està a la vostra disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, «els termes i condicions»). Així mateix, els usuaris i usuàries s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, amb la bona fe i amb els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
SUITEDREAMS es reserva la facultat de modificar i actualitzar de manera periòdica, sense haver d’avisar de manera prèvia, en qualsevol moment i amb efecte immediat, i segons consideri oportú, els termes i condicions. Per tant, SUITEDREAMS recomana als usuaris i usuàries d’aquest lloc web que revisin els termes i condicions de manera periòdica.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que formen part d’aquest lloc web i s’entén que són “continguts”, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els senyals distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, de drets d’imatge i/o de drets o de posicions jurídiques amb un contingut econòmic anàleg de titularitat de SUITEDREAMS o de tercers que li han atorgat les llicències o les autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris o usuàries cap titularitat ni dret d’ús respecte dels continguts (mitjançant, entre d’altres, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició o la transformació), llevat que SUITEDREAMS o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web, o bé mitjançant llicències o autoritzacions atorgades per escrit.

Per tant, SUITEDREAMS es reserva la facultat de fer servir marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin rastrejar o seguir en línia els usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, SUITEDREAMS es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris o usuàries d’aquest lloc web en cas que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, els drets de propietat industrial, els drets d’imatge i/o els drets o les posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari o usuària consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a SUITEDREAMS mitjançant l’adreça de correu electrònic administracio@suitedreamsandorra.com, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracta.

5. Dret d’exclusió
SUITEDREAMS es reserva la facultat de denegar o de suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris o usuàries que incompleixin els termes i condicions. Aquesta facultat de SUITEDREAMS és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris o usuàries de què es tracti.


6. Responsabilitats
Conductes dels usuaris i usuàries d’aquest lloc web

SUITEDREAMS no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels termes i condicions per part dels usuaris i usuàries.

Altres

SUITEDREAMS no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

SUITEDREAMS no és responsable dels danys i els perjudicis causats als usuaris o usuàries d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

SUITEDREAMS no exerceix cap control respecte dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals els usuaris i usuàries d’aquest lloc web accedeixin a través dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i similars). Per tant, SUITEDREAMS no és responsable de la disponibilitat tècnica, de la qualitat o de l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, SUITEDREAMS en tingui un control directe sobre l’edició.
Sense perjudici de tot el que s’ha exposat anteriorment, en cas que qualsevol usuari o usuària consideri que, mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a SUITEDREAMS mitjançant l’adreça de correu electrònic administracio@suitedreamsandorra.com, per tal que s’analitzi i es valori el supòsit de què es tracta.

7. Autorització d’enllaços
Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per SUITEDREAMS.

Així mateix, SUITEDREAMS prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, a la bona fe, als bons costums, a la moral o a l’ordre públic.

8. Transaccions en aquest lloc web

Les targetes acceptades són Visa i Mastercard.

- Els cobraments a través de la web es realitzaran mitjançant TPV Virtual.

En cas d'anul·lació de reserva en el temini autoritzat, les devolucions dels imports corresponents es faran a la major brevetat possible i sempre abans de 7 dies.

- Cobrament i devolució de la fiança: El cobrament es fa sempre a la targeta de crèdit al moment de l'entrada a l'apartament i la devolució en un termini máxim de 48h a comptar del dia de  sortida.


9. Legislació aplicable i jurisdicció

En cas de reclamació entre les dues parts, "SuiteDreams" i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals d'Andorra, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.